Lệ phí đối với hộ kinh doanh là 30.000 đồng/lần; hợp tác xã do quận, huyện cấp Giấy chứng nhận là 100.000 đồng/lần; Công ty cổ phần, công ty TNHH là 200.000 đồng/lần