(HQ Online)- Theo Cục Thuế Hà Nội, hiện tổng số thuế phải truy thu từ kết luận, kiến khị của các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính từ năm 2010, 2011 trên địa bàn Hà Nội vào khoảng 140 tỷ đồng. Đây cũng được xem là nguồn thu lớn đóng góp cho cơ quan Thuế Hà Nội hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục thuế quận ba Đình. Ảnh: Thanh Hải.

Cụ thể, đối với kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực I ở thời kỳ năm 2010 thì tổng số thuế kiến nghị tăng thu NSNN là 165,170 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế đã nộp vào NSNN là 68,651 tỷ đồng; số thuế chưa nộp do vướng mắc chính sách là 19,435 tỷ đồng; số thuế chưa nộp vào NSNN là 77,084 tỷ đồng (trong đó, chủ yếu là các khoản thu về đất chiếm 56,596 tỷ đồng).

Đối với kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực I vào năm 2011 thì tổng số thuế kiến nghị tăng thu NSNN là 36,522 tỷ đồng, trong đó số thuế đã nộp vào NSNN là 8,744 tỷ đồng; số thuế chưa nộp NSNN do vướng mắc là 21,374 tỷ đồng (chủ yếu là các khoản thu khác và phạt); số còn phải nộp vào NSNN là 6,405 tỷ đồng.

Đối với kết luận của Tổng kiểm toán nhà nước thời kỳ năm 2011, tổng số thuế kiến nghị tăng thu NSNN là 534 triệu đồng, trong đó tổng số thuế đã nộp vào NSNN là 370 triệu đồng; số thuế còn phải nộp vào NSNN là 164 triệu đồng.

Ngoài ra, thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính sau khi thực hiện thanh, kiểm tra các DN đã ra quyết định thu vào tài khoản tạm giữ, với tổng số truy thu là 91 tỷ đồng; hiện đã nộp 79 tỷ đồng; số thuế chưa nộp là 12 tỷ đồng là do các đơn vị đang có công văn kiến nghị xem xét lại. Hiện Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát một số nội dung thanh tra liên quan đến các khoản thu từ đất. Đã có một số trường hợp tiếp tục thanh tra, kiểm tra làm rõ các sai phạm hoặc chuyển cơ quan Công an xử lý theo thẩm quyền.

Theo Cục Thuế Hà Nội, để truy thu được các khoản thuế trên, Cục sẽ quyết liệt thực hiện việc đôn đốc thu hồi nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế theo đúng Quy trình quản lý thu nợ, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, khó khăn hiện này là hầu hết số thuế truy thu này hiện đang vướng mắc về chính sách chờ tháo gỡ. Do vậy, bên cạnh sự nỗ lực của ngành Thuế, rất cần sự tham gia tích cực của các đơn vị liên quan.

Thu Hằng