Hà Nội sẽ đánh giá, xếp loại đơn vị học tập gắn với kết quả công tác hằng năm

Gốc
Tạo cơ hội, điều kiện cho thành viên trong đơn vị được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng mẫu hình công dân học tập trong các đơn vị, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập… Đây là những nội dung trong Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 14-4-2021 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại đơn vị học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, các tiêu chí về kết quả học tập của thành viên gồm: 100% thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hằng năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt; 100% thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết, trao đổi; 100% thành viên trong đơn vị hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của Nhà nước; 70% thành viên trong đơn vị đạt từ danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên. Về các tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng đơn vị học tập, 100% thành viên trong đơn vị đáp ứng đầy đủ các năng lực, phẩm chất của công dân học tập, gồm: Có ý thức tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền, trách nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội; có cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân; có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; có lối sống lành mạnh...

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch trên là căn cứ để xem xét đánh giá kết quả công tác hằng năm của đơn vị và các thành viên trong đơn vị.

Thúy Nga

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/996823/ha-noi-se-danh-gia-xep-loai-don-vi-hoc-tap-gan-voi-ket-qua-cong-tac-hang-nam