Hà Nội: Sẽ xây dựng nhà hát thiếu nhi tại khu vực nội thành

Gốc
(HNM) - Ngày 25-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-6-2013 của Thành ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCSGDTE) của thành phố trong tình hình mới" và triển khai kế hoạch của UBND TP thực hiện chỉ thị. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 55-CT/TƯ ngày 28-6-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Chỉ thị số 20-CT/TƯ ngày 5-11-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVCSGDTE trong tình hình mới, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác BVCSGDTE chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy đề ra các mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, đào tạo tại các cơ sở giáo dục mầm non năm 2015 đạt 95%; duy trì tỷ lệ phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi năm 2015 dưới 16,5%; bảo đảm ít nhất 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Thành phố phấn đấu từ nay đến năm 2015 xây dựng một nhà hát thiếu nhi trong khu vực nội thành; duy trì 100% các xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi dành cho trẻ em.

Tin nóng

Tin mới