Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Sở Xây dựng tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua 'Người tốt, việc tốt' ngành Xây dựng

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 18/7/2022 của UBND Thành phố về việc tổ chức các hoạt động tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua 'Người tốt, việc tốt' Thành phố Hà Nội (1992-2022); Hướng dẫn số 05/HD-HĐTĐKT ngày 02/6/2022 của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Thành phố về tổng kết phong trào thi đua 'Người tốt, việc tốt' năm 2022 và giai đoạn 1992-2022; tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội năm 2022, ngày 12/9, Sở Xây dựng tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua 'Người tốt, việc tốt' ngành Xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo Kết quả phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022, giai đoạn 1992-2022; Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội năm 2022, bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho biết: Được sự tin tưởng, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã nhận thức các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” luôn là công tác mấu chốt, trọng tâm, là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao. Trong 30 năm (1992 - 2022), Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Xây dựng luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, luôn đi đầu trong việc nghiên cứu và triển khai các Chỉ thị, Nghị định, Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng đến cán bộ, công chức trong cơ quan; Lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường phổ biến, quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan để nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thi đua khen thưởng. Kịp thời chỉ đạo xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng hàng năm và cả giai đoạn. Tích cực đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng, giáo dục lịch sử truyền thống; nêu gương người tốt - việc tốt; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường phổ biến, trao đổi, học tập kinh nghiệm của các mô hình mới, nhân tố mới.

Hàng năm, bám sát các chương trình, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố để chỉ đạo phát động triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của Thành phố trong ngành; thông qua việc phát động phong trào thi đua, triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, hàng năm Sở đã lựa chọn và tuyên dương các tấm gương người tốt, việc tốt và đề nghị khen thưởng cấp Thành phố như người tốt, việc tốt cấp Ngành và Chiến sỹ thi đua Thành phố cho cán bộ, công chức đang công tác trong ngành. Thông qua Cuộc thi viết, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội năm 2022, giai đoạn 1992-2022, hàng năm đều có nhiều bài viết tham dự cuộc thi Thành phố; các bài viết ngày càng nâng cao chất lượng, giới thiệu các tấm gương là người lao động trực tiếp trong và ngoài ngành có việc làm tốt, điển hình trong phong trào thi đua của ngành và Thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội báo cáo Kết quả phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022, giai đoạn 1992-2022; Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội báo cáo Kết quả phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022, giai đoạn 1992-2022; Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội năm 2022.

Kết quả phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992-2022 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Ban hành kịp thời các văn bản, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản về phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022, giai đoạn 1992-2022; Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội năm 2022 góp phần phát huy tốt các phong trào thi đua lập nhiều thành tích trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành; cán bộ, công chức, người lao động hăng hái tham gia thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến thường xuyên triển khai thực hiện trong toàn Ngành, hàng năm Sở đã thực hiện ban hành kế hoạch, công văn hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; thông qua Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” triển khai thực hiện trong toàn ngành về các tấm gương người tốt, việc tốt hàng năm đều có các bài viết giới thiệu các tấm gương, người lao động có nhiều thành tích, sáng kiến, sáng tạo trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng trọng triển khai nhiệm vụ được giao. Hiện tại Sở đang tổng hợp, xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam ghi nhận những kết quả đã đạt được của Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị thành viên. Đã triển khai và thực hiện thường xuyên, liên tục, thu hút đông đảo người lao động tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy sự nỗ lực không ngừng, trở thành nhiều tấm gương sáng trong quá trình phấn đấu theo tấm gương người tốt, việc tốt.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ nhấn mạnh 3 nhiệm vụ chính sau đây: Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, trong việc chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua nói chung và phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” nói riêng. Hai là, tuyên truyền, động viên người lao động trong ngành tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tổ chức các phong trào thi đua, thẩm thấu đến số đông người lao động, xác định rõ chủ đề, nội dung và các biện pháp tổ chức thực hiện, đánh giá sát mục tiêu của từng đơn vị. Ba là, quan tâm nghiên cứu để không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ được giao, gắn với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với việc không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời, chú trọng công tác phát hiện, tạo điều kiện để bồi dưỡng, phát triển, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, gắn thi đua với nhân rộng, gắn cá nhân với điển hình tiên tiến của đơn vị.

Ông Hoàng Cao Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu chỉ đạo.

Ông Hoàng Cao Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu chỉ đạo.

Ông Hoàng Cao Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn đã đạt được, ngoài ra cũng Chỉ đạo thêm những nhiệm vụ nhằm sát sao, thực tiễn với đơn vị.

Trong thời gian tới, ông Hoàng Cao Thắng chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội cần tập trung thực hiện tốt nội dung như sau: Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng theo phương châm “kịp thời, chính xác, công khai, công bằng” hạn chế tràn lan, đảm bảo tính khoa học, thông tin theo xếp loại, bình chọn. Thứ hai, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển, bồi dưỡng, tuyên truyền các cá nhân tổ chức điển hình mới trong các phong trào thi đua; Tập trung thực hiện tốt 4 khâu “phát triển, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến”. Thứ ba, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt việc tốt, nhằm động viên kịp thời công chức viên chức, để hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu gương để học hỏi, nhân rộng, phê phán những cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thứ tư, tích cực tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình tiên tiến “người tốt, việc tốt” do Thành phố Hà Nội tổ chức.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội đề ra những phương hướng, nhiệm vụ chính như sau: Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Thành phố có liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng. Tiếp tục quán triệt nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Luật Thi đua khen thưởng, các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” nhằm khích lệ, động viên công chức, viên chức cơ quan hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu gương để mọi người học tập noi theo; tôn vinh, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc; phê phán, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Một số hình ảnh Đại biểu trao bằng khen tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022:

Thảo Phương