Giadinh.net - Tại Hà Nội, việc xin cho con em trái tuyến vào lớp 1 trường điểm là chuyện vô cùng khó khăn. Dự kiến phương thức tuyển sinh lớp 1 năm nay vẫn theo phương thức “3 giảm”, trong đó có giảm học sinh (HS) trái tuyến, khiến nhiều phụ huynh như ngồi trên lửa.