Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ đảng viên

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 09-QĐ/TU về một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ TP Hà Nội.

Nội dung Quy định số 09-QĐ/TU nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy về vị trí, tầm quan trọng của việc quản lý đảng viên. Tích cực, chủ động, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên.

Nội dung Quy định số 09-QĐ/TU nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy về vị trí, tầm quan trọng của việc quản lý đảng viên.

Nội dung Quy định số 09-QĐ/TU nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy về vị trí, tầm quan trọng của việc quản lý đảng viên.

Kịp thời phát hiện những đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Đồng thời, giúp các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, thống nhất theo đúng các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương trong công tác quản lý đảng viên; công tác rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Đảng bộ TP Hà Nội.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, các nội dung về công tác quản lý đảng viên và công tác rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng phải được triển khai và thực hiện thống nhất, đồng bộ ở các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ TP Hà Nội. Tổ chức Đảng và đảng viên phải xác định được trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).

Bên cạnh đó, thường xuyên chủ động rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Kịp thời chấn chỉnh đối với tổ chức Đảng, đảng viên không thực hiện đúng các quy định Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới và đảng viên trong thực hiện các quy định về quản lý đảng viên, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trong công tác đảng viên theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Thành ủy.

Trần Long