(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với thời hạn giải quyết các hồ sơ đăng ký trong vòng 5 ngày.

Theo Quy chế, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Công an thành phố là đơn vị tiếp nhận con dấu từ cơ sở làm con dấu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký con dấu cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp cho Cục thuế; Cục Thuế xem xét và trả kết quả mã số doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở khắc dấu phải hoàn thành việc khắc dấu và chuyển đến cơ quan công an; cơ quan công an có trách nhiệm kiểm tra, đăng ký để trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp trong thời hạn 2 ngày làm việc. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp. Quy chế cũng quy định rõ: Cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ còn người thành lập doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính xác thực, trung thực, hợp pháp của nội dung hồ sơ và sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty. UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ những quy định, hướng dẫn về ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức, sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự và trang thiết bị bảo đảm thực hiện tốt công tác phối hợp theo Quy chế này. UBND thành phố cho biết, trong vòng 3 tháng tới, sẽ tổ chức thực hiện thí điểm Quy chế này trước khi triển khai đồng bộ trên địa bàn TP Hà Nội. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 30/10/2009. Khánh Ngọc (Nguồn: Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND)