Hà Nội: Thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng

Gốc
UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã; Các Tổng công ty, công ty trực thuộc về việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng trong năm 2019.

Hà Nội “thúc” thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2019. (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại văn bản số 2037/UBND-KH&ĐT, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2018 nghiêm túc kiểm điểm theo yêu cầu tại Văn bản số 1196/UBND-KH&ĐT ngày 26/3/2019 của UBND Thành phố; Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác đấu thầu qua mạng.

Đồng thời, thực hiện tỷ lệ tối thiểu đấu thầu qua mạng năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ. Cụ thể, tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.

UBND Thành phố yêu cầu đối với các chủ đầu tư phải có trách nhiệm xác định tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo lộ trình khi phân chia gói thầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các đơn vị thẩm định, khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị thẩm định phải chủ động đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng tỷ lệ tối thiểu theo quy định nêu trên.

Các cơ quan, đơn vị báo cáo (6 tháng và cả năm) kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Căn cứ kết quả tổng kết việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng hàng năm theo kế hoạch, UBND Thành phố sẽ có đánh giá về việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và có hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị.

Hệ thống đấu thầu qua mạng mang lại lợi ích rất lớn cho cấp chính quyền quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và nhà thầu, cung cấp một kênh minh bạch hóa các thông tin trong đấu thầu không chỉ của các đơn vị Nhà nước mà cả các tổ chức, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, giúp quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra công khai, minh bạch và công bằng dưới sự giám sát của cả cộng đồng và đạt được hiệu quả kinh tế nhờ tiết kiệm các chi phí so với tổ chức đấu thầu truyền thống.

H.T