UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 09/KH-UBND triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Theo đó, thành phố triển khai 120 dịch vụ công, gồm 3 đợt.

Thực hiện kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến của Thành phố tại văn bản số 4743/UBND-KGVX ngày 10/8/2016 của UBND Thành phố về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2016, ngày 31/7/2016, Thành phố đã tổ chức khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ egov.hanoi.gov.vn và cung cấp chính thức 7 dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực tư pháp (khai sinh, khai tử), liên thông với Công an và Bảo hiểm xã hội.

Ha Noi trien khai 120 dich vu cong truc tuyen muc do 3 - Anh 1

Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Hà Nội.

Đến ngày 15/12/2016, hệ thống dịch vụ công đã được triển khai đồng bộ tại 584 Xã, Phường, Thị trấn trên toàn địa bàn Thành phố và đạt được những kết quả tích cực với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến khoảng 70%, nâng cao chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từng bước phục vụ người dân được tốt hơn.

Để tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp, Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2017 về việc triển khai vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã hoàn thành xây dựng. Theo đó, trong quý I năm 2017, Thành phố triển khai cung cấp 120 DVC trực tuyến mức độ 3, chia thành 3 đợt:

- Đợt 1: Vận hành chính thức từ ngày 19/1/2017, bao gồm 27 DVC;
- Đợt 2: Vận hành chính thức từ ngày 1/3/2017, bao gồm 20 DVC;
- Đợt 3: Vận hành chính thức từ ngày 15/3/2017, bao gồm 73 DVC

Sau quá trình khảo sát quy trình nghiệp vụ, xây dựng phần mềm và triển khai thí điểm tại UBND quận Long Biên (đối với các dịch vụ công cấp quận), các đơn vị đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị phát triển phần mềm để triển khai đảm bảo đủ điều kiện chính thức công bố và triển khai diện rộng (đối với dịch vụ công cấp quận) đến người dân và doanh nghiệp khai thác sử dụng.

Ngày 18/01/2017, thành phố Hà Nội cung cấp chính thức 27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp, cụ thể như sau:

(1) Cấp sở: Triển khai 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của 3 Sở:
- Sở Tư Pháp: 12 dịch vụ về đăng ký hành nghề luật sư.
- Sở Văn hóa và Thể thao: 2 dịch vụ về cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
- Sở Du lịch: 6 dịch vụ về cấp thẻ hướng dẫn viên.

(2) Cấp quận: Triển khai 01 dịch vụ công “Cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh)” trực tuyến mức độ 3 cấp quận tới 12 UBND Quận.

(3) Cấp phường: Triển khai 06 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường tới 168 UBND phường thuộc 12 Quận, bao gồm: 02 dịch vụ về đăng ký kết hôn, 02 dịch vụ về đăng ký giám hộ, 01 dịch vụ “cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”, 01 dịch vụ “cấp bản sao trích lục hộ tịch”.

Với mục tiêu nhằm rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Thành phố khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng, khai thác các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của Thành phố, tiến tới xây dựng Công dân điện tử, phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố.

Cao Thông