Hà Nội triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2020

Gốc
Nhằm thực hiện mục tiêu năm 2020 gồm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực… Chủ tịch UBND TP đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Hà Nội đặt mục tiêu tổng quát năm 2020 gồm một số nhiệm vụ : Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên. Đổi mới đồng bộ giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp nhằm tận dụng các cơ hội phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Thực hiện năm chủ đề: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh tăng trưởng;

Tái cơ cấu các ngành kinh tế: Tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành công nghiệp đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật: KCN Phú Nghĩa; Khu công viên CNTT; KCN hỗ trợ Nam Hà Nội (giai đoạn I); KCN Quang Minh I; KCN sạch Sóc Sơn; KCN Phụng Hiệp, Quang Minh II; Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thành lập các cụm côn nghiệp và đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh. Thu hút đầu tư lấp đầy KCN cao Hòa Lạc. Khuyến khích đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, chủ động tham gia và tận dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế, từng bước hình thành sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao; Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu; Quảng bá, xúc tiến và liên kết sản phẩm du lịch, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Thực hiện hiệu quả công tác tài chính, ngân sách: Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách bền vững; Tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất; Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đảm bảo nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, bức xúc, các dự án trọng điểm, quan trọng của Thủ đô...

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Chương trình hành động này và Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết HĐND cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, theo chức năng nhiệm vụ được giao: Khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kế hoạch gửi về UBND TP qua Sở KH-ĐT trước ngày 20-1-2020 để tổng hợp báo cáo UBND TP.

Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong Chương trình đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP về việc triển khai Chương trình hành động theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Tăng cường phối hợp thực hiện giữa các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Ban của Đảng, HĐND, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thể các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND thông qua và nêu trong Chương trình hành động.

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu HĐND TP đã quyết nghị, nhiệm vụ và giải pháp tại Chương trình hành động này, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP theo phân công nhiệm vụ của UBND TP, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực phân công, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu KT-XH và dự toán thu chi ngân sách năm 2020.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm điểm, đánh giá sơ kết hằng quý tình hình thực hiện Chương trình hành động năm 2020 báo cáo UBND TP ; đồng thời gửi Sở KH-ĐT để tổng hợp báo cáo Bộ KH-ĐT, Chính phủ trong các phiên họp giao ban thường kỳ của quý; tổng kết tình hình thực hiện Chương trình hành động năm 2020 và trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao đề xuất các giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND TP năm tiếp theo ; báo cáo UBND TP, đồng gửi Sở KH&ĐT trước ngày 20-11-2020 để tổng hợp báo cáo UBND TP, Chính phủ theo quy định.

Phong Châu

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-trien-khai-quyet-liet-cac-giai-phap-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-du-toan-ngan-sach-nam-2020-176958.html