Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Triệt để tiết kiệm chi trong mua sắm công

Siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước (NSNN); bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán ngân sách địa phương được HĐND TP. Hà Nội thông qua, đây là một trong những chỉ tiêu trọng tâm của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của TP. Hà Nội.

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên

Theo ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) trong các cơ quan, đơn vị của thành phố; triển khai có hiệu quả Luật THTK, CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2023, UBND TP. Hà Nội đã xây dựng và ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2023.

Đáng chú ý, chương trình đã đề ra một số chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực, trong đó có quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó trong năm 2023, thành phố thực hiện siết chặt kỷ luật tài chính, NSNN; bảo đảm chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán ngân sách địa phương được HĐND TP. Hà Nội thông qua.

Hà Nội sẽ triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công.

Hà Nội sẽ triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công.

Cụ thể, thành phố thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tiết kiệm thêm bình quân 10% chi thường xuyên NSNN so với dự toán năm 2022 của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ngay từ khâu xây dựng dự toán, để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách khác thuộc trách nhiệm chi của các cấp ngân sách theo phân cấp; sử dụng 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2022 đề tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Thành phố cũng cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo... để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chi các nhiệm vụ cấp bách khác.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập để từng bước giảm chi hỗ trợ từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại NSNN, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, triển khai đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, mục tiêu và lộ trình của UBND thành phố về triển khai thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP. Hà Nội sang tự chủ tài chính năm 2021 và giai đoạn 2022 - 2025 như: Không xây dựng dự toán chi thường xuyên NSNN hỗ trợ cho các dịch vụ sự nghiệp đã hoàn thành lộ trình giá, phí từ năm 2022 trở về trước, hoặc dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên xây dựng dự toán chi NSNN năm 2023 giảm tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2022, giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN tương ứng mức giảm chi thường xuyên...

Đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên

Để đạt mục tiêu bảo đảm chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán, ông Hà Minh Hải cho biết, Hà Nội sẽ tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP về quản lý NSNN.

Thành phố tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật NSNN năm 2015 làm cơ sở đề xuất sửa đổi luật và các văn bản pháp luật liên quan để đổi mới cơ chế phân cấp NSNN, cơ bản khắc phục tình trạng lồng ghép trong quản lý NSNN; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng NSNN, gắn với tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị sử dụng NSNN, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong quản lý, sử dụng NSNN và các nguồn lực tài chính công.

Tiết kiệm để thúc đẩy phụ hồi và tăng trưởng kinh tế

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Theo đó, TP. Hà Nội tập trung vào nhiệm vụ quan trọng như thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND thành phố đề ra để góp phần đưa tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn khoảng 7%; GRDP bình quân đầu người khoảng 150 triệu đồng...

Thành phố sẽ triển khai phân bổ, điều hành dự toán ngân sách ngay từ đầu năm trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đúng chế độ quy định; thực hiện nghiêm các quy định về việc tăng cường THTK, CLP; chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương các cấp, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ thực hiện một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, nhất là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí.

Lãnh đạo TP. Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách và kịp thời đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội và 1 năm triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị định số 32/2021/ND-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ...

Nam Khánh