Theo UBND TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý TP Hà Nội được ủy quyền cho cơ quan trực thuộc của mình ký kết Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới (ĐTM) Thượng Thanh, TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND TP Hà Nội cho phép nhà đầu tư được triển khai dự án khác (là dự án do nhà đầu tư thực hiện để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT) đồng thời với Dự án BT.

UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm giám sát tiến độ và việc tuân thủ các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện Dự án BT. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.784 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn năm 2013-2016