Tôi là Trần Triều Dương, 58 tuổi, xin có ý kiến: Quy hoạch giao thông đô thị ngắn hạn và dài hạn thuộc trách nhiệm các nhà quản lý Nhà nước, họ đã làm và chính họ phải đưa ra các phương án khả thi.