Thực hiện Thông báo số 388-TB/TU ngày 7/7/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về việc sắp xếp, kiện toàn các ban quản lý dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện phương án sắp xếp các ban quản lý (BQL) dự án ở các cơ quan, đơn vị.

Ha Tinh sap xep, kien toan ban quan ly du an cac co quan, don vi - Anh 1

Công trường Dự án Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Theo đó, tiến hành kiện toàn và thành lập BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh trên cơ sở BQL dự án trực thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh (ủy quyền BQL Khu kinh tế tỉnh quản lý).

Kiện toàn và thành lập BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông vận tải (GTVT) trên cơ sở tổ chức lại BQL và điều hành dự án GTVT và BQL Dự án phát triển giao thông nông thôn và vốn sự nghiệp Hà Tĩnh trực thuộc Sở GTVT (ủy quyền Sở GTVT quản lý).

Kiện toàn và thành lập BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT trên cơ sở tổ chức lại BQL Dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống, kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang trực thuộc UBND tỉnh và các Ban trực thuộc Sở NN&PTNT gồm: BQL Các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT, BQL ODA ngành NN&PTNT (ủy quyền Sở NN&PTNT quản lý).

Kiện toàn và thành lập BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở tổ chức lại các Ban trực thuộc UBND tỉnh (BQL Dự án các công trình trọng điểm tỉnh, BQL Dự án điện nông thôn (REII), BQL Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng Mê Công mở rộng), 3 Ban thuộc Sở KH&ĐT (BQL Dự án ISDP-HIRDP-ICDP, Ban Điều phối dự án SRDP-IMWC, BQL Dự án JICA) và các BQL dự án hiện nay đang quản lý các dự án sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc các sở, ngành, các trường cao đẳng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Đại học Hà Tĩnh.

Để kịp thời triển khai phương án trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với BQL Khu kinh tế tỉnh, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan để tham mưu quyết định kiện toàn lại các ban nêu trên, đồng thời với việc đề xuất nhân sự lãnh đạo, quản lý các ban, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2017.

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp các dự án của các BQL, đặc biệt là các dự án đang thực hiện và chưa quyết toán, đề xuất phương án thực hiện chuyển tiếp quản lý khi thành lập BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trực thuộc UBND tỉnh; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2017.

Các sở, ban, ngành, các đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp các dự án thuộc đơn vị quản lý để phối hợp với Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT thực hiện các nội dung trên theo yêu cầu và thời gian quy định.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, báo cáo quá trình thực hiện đảm bảo tiến độ quy định.

H.X