Ngày 15/10/2009, NHNN đã có công văn số 8114, 8115/NHNN-TTGSNH thông báo ý kiến của Thống đốc NHNN về việc tăng vốn điều lệ năm 2009 của Ngân hàng liên doanh Indovina (IVB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (HabuBank).

Theo công văn số 8114/NHNN-TTGSNH, Thống đốc NHNN đồng ý việc tăng vốn điều lệ năm 2009 của IVB từ 100 triệu USD lên 125 triệu USD với số vốn góp của NH Công thương Việt Nam là 12,5 triệu USD và Ngân hàng Cathay United là 12,5 triệu USD. Ngoài ra, IVB phải thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đăng báo theo quy định của pháp luật về việc thay đổi mức vốn Điều lệ sau khi được NHNN chuẩn y, đồng thời gửi NHNN bản sao đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới. Tại công văn số 8115/NHNN-TTGSNH, Habubank được phép tăng vốn điều lệ năm 2009 từ 2.800 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Thống đốc giao NHNN Chi nhánh thành phố Hà Nội thẩm định hồ sơ và chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Habubank theo đúng quy định hiện hành. Như Quỳnh