Trường hợp doanh nghiệp bị truy thu số thuế giá trị gia tăng còn thiếu do kê khai sai thì khoản thuế phải nộp do bị truy thu có được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không? (Doãn Quang Vân, QL 19, Trà Bá, Pleiku, Gia Lai)

Hạch toán khoản thuế bị truy thu