Hỏi:

small_10219.jpg Giám đốc vay tiền của cá nhân để mua tài sản cho công ty thì lãi vay có được hạch toán vào chi phí hợp lý không? cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm là giá mua thực tế phải trả cộng các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay đầu tư cho tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ. Lãi tiền vay để đầu tư mua sắm tài sản được hạch toán như sau: tiền lãi từ khi vay đến khi đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng được hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định; tiền lãi vay từ khi tài sản cố định đã hoạt động tạo ra sản phẩm được hạch toán vào chi phí. Trường hợp vay của cá nhân phải có hợp đồng vay ký kết giữa hai bên, có phiếu thu và được hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán. Mức lãi suất tối đa không vượt quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cao nhất cùng thời điểm của tổ chức tín dụng mà cơ sở kinh doanh có quan hệ giao dịch.