6 tháng đầu năm 2010, HAG đạt 1.400,91 tỷ đồng LNTT và 906,29 tỷ đồng LNST, lần lượt tăng 81,58% và 68,86% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2010 đã được soát xét. Theo đó, tính lũy kế 6 tháng đầu năm, HAG đạt 2.512,51 tỷ đồng doanh thu, ghi nhận mức tăng đáng kể 22,57% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là doanh thu căn hộ đạt 1.527,97 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng doanh thu. Doanh thu bán hàng đạt 674,97 tỷ đồng và doanh thu từ hợp đồng xây dựng là 201,5 tỷ đồng. Đáng chú ý trong kỳ, doanh thu tài chính tăng vọt khi đạt 355,16 tỷ đồng, tăng 11,5 lần so với mức 28,51 tỷ đồng đạt được trong 6 tháng năm 2009; chủ yếu do trong kỳ có thêm khoản thu từ lãi hoạt động đầu tư đạt 297,09 tỷ đồng, bao gồm các khoản lãi từ việc bán một phần CP của CTCP Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh và chi nhánh Khu nghỉ dưỡng Quy Nhơn cho bên thứ ba với giá trị lần lượt là 199,68 tỷ đồng và 99,21 tỷ đồng. Đồng thời trong kỳ, lãi tiền gửi ngân hàng cũng tăng nhanh hơn 3,5 lần khi đạt 45,69 tỷ đồng. Thêm vào đó, chi phí tài chính trong kỳ ghi nhận mức giảm đáng kể 18,3 tỷ đồng so với cùng kỳ khi đạt 92,82 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong kỳ đạt 1.398,73 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 86,56% so với cùng kỳ năm 2009. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2010 HAG đạt 1.400,91 tỷ đồng LNTT và 906,29 tỷ đồng LNST, lần lượt tăng 81,58% và 68,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả LNTT đạt được nói trên, HAG đã vượt 2,8% chỉ tiêu 1.397 tỷ đồng LNTT đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2010, đồng thời hoàn thành 52,25% mục tiêu 2.681 tỷ đồng LNTT cả năm 2010. Theo tính toán của Công ty, EPS 6 tháng đạt 3.292 đồng/CP, tăng 257 đồng so với mức 3.035 đồng/CP đạt được trong 6 tháng đầu năm 2009. Tại ngày 30/6/2010, tổng tài sản hợp nhất của HAG là 14.465 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 6.905 tỷ đồng và tổng nợ vay là 4.317 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 61,29% và số dư tiền là 1.225 tỷ đồng. Hải Vân HOSE