(BNS) Đó là hai bàn tay của anh Melvin Feizel Boothe ở Pontiac, Mỹ. Trong 25 năm qua anh không hề cắt móng tay, vì vậy tổng chiều dài 10 móng tay của anh hiện nay là 931cm, dài nhất thế giới.