Hài hòa lợi ích bản quyền

ND - Thị trường bản quyền Việt Nam đã bước vào thời kỳ sôi động của các hoạt động giao dịch. Hợp tác và cạnh tranh đang diễn ra giữa các chủ thể khai thác, sử dụng. Hơn bao giờ hết, văn hóa bản quyền phải được đề cao, bảo đảm cho sự phát triển lành mạnh và tăng trưởng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127751&sub=80&top=43