TTCT - Thưa ngài bộ trưởng, Ngài nổi tiếng với việc “vi hành” đến trường phổ thông ngay sau khi nhậm chức bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo. Ngài rất nổi tiếng với khẩu hiệu “hai không” (nghĩa là “nói không với tiêu cực”, “không ngồi nhầm lớp”...), nay đã là “ba không”...