Buôn quần áo được một thời gian, 2 mẹ con Tuyết - Linh chuyển kinh doanh bất động sản. Hai mẹ con đã vay của 20 người trên 30 tỷ đồng làm vốn rồi ỉm luôn.