ND - Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị T.Ư 9 (khóa 10) và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Thành ủy Hải Phòng.