Hải quan Đà Nẵng phát huy hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Gốc
Thời gian qua, Đảng bộ Cục Hải quan Đà Nẵng luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2021, Đảng bộ Cục Hải quan Đà Nẵng đặt mục tiêu tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sự đoàn kết trong tổ chức Đảng và đảng viên; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Năm 2020, Đảng ủy Cục Hải quan Đà Nẵng đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trong đó quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan... tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn góp phần vào sự phát triển chung và phục hồi kinh tế của TP. Đà Nẵng sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Công tác xây dựng đảng của Đảng bộ cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm qua, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đạo đức, văn hóa công vụ ngành Hải quan. Cùng với đó, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; thực hiện nghiêm túc công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025...

Bước sang năm 2021, dự báo sẽ còn những khó khăn, thách thức, Đảng bộ Cục Hải quan Đà Nẵng đề nghị cán bộ, đảng viên toàn đơn vị, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, gương mẫu, chung sức, đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, tập trung vào một số nhiệm vụ.

Cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng và ban hành ngay kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ trọng tâm do UBND Thành phố và Ngành giao trong năm 2021 gắn với chủ đề của Thành phố “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”.

Bên cạnh đó, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XXII Đảng bộ Thành phố, Đại hội IX Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời quản lý, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng. Với nội dung này, Đảng ủy Cục tăng cường chú trọng phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, đặc biệt, đối với những tài liệu phản động… góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Trung ương và Thành ủy về quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng bộ Cục. Đảng ủy Cục đặt mục tiêu quan tâm phát hiện, xây dựng ít nhất 01 điển hình (tập thể/cá nhân) tiêu biểu qua 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Đảng bộ Cục Hải quan Đà Nẵng cũng chú trọng rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc cấp ủy, quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Kết luận 18-KL/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng sau buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Thành ủy.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định và hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý và đề nghị cấp có thẩm quyền kết luận tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị khi thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Quan tâm công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư; tăng cường hơn nữa công tác quản lý đảng viên trong việc tham gia mạng xã hội, đảng viên đi công tác nước ngoài, đảng viên có quan hệ, làm việc với cá nhân và tổ chức nước ngoài; chú trọng việc quản lý, theo dõi, xử lý nghiêm (nếu có) cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc sử dụng mạng xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, Đảng bộ Cục Hải quan Đà Nẵng tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2021, trong đó, tập trung kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy trực thuộc, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý tổ chức đảng, đảng viên sai phạm; giải quyết dứt điểm đơn, thư, khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, nâng cao vai trò lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị và nơi làm việc, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy những kết quả đã dạt được của năm 2020, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên.

M.P

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/hai-quan-da-nang-phat-huy-hieu-qua-cong-tac-xay-dung-dang-4938