Ngày 26/03/2008, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 40/HAI-2008 của Công ty Cổ phần Nông dược HAI thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2008 từ ngày 15/04/2008 sang ngày  16/04/2008