Chỉ vì sự tài lanh của mình mà Trấn Thành hại bạn từ lần này sang lần khác.

Trấn Thành lại tiếp tục hại bạn.