(CAO) Phe chủ chiến Hamas tuyên bố một cuộc ngưng bắn sẽ được tiến hành và họ định ra kỳ hạn cho lực lượng Israel phải rút toàn bộ lực lượngt trong vòng một tuần ra khỏi dải Gaza. Ông Moussa Abu Marzouk lãnh đạo Hamas nói...