Hạn chế mua bán nhà đất bằng giấy tay

Tôi nghe nói khi mua nhà bằng giấy tờ tay sau một thời gian thì có thể ra chính quyền địa phương để xin tái xác nhận lại chữ ký giữa...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tuvanhoidap/2008/03/19/034610/6686