(PL)- UBND TP.HCM vừa ban hành quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng.

Theo đó, nhà thầu phải lập thiết kế và phê duyệt tổng mặt bằng công trường xây dựng trước khi triển khai thi công. Thiết kế này phải thể hiện giới hạn vùng nguy hiểm vật rơi do việc lắp dựng, vận hành cần trục tháp.

TP cũng yêu cầu hạn chế tối đa sử dụng cần trục có các bộ phận vươn ra khỏi phạm vi công trường. Cần trục tháp phải có hồ sơ thiết kế lắp dựng, có phiếu kiểm định do đơn vị có chức năng thực hiện. Sau khi có mưa bão, gió lớn hoặc ngừng hoạt động hơn 30 ngày, cần trục tháp phải được kiểm tra lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật.

N.NAM