Hàn Quốc đang giúp Lào thực hiện dự án cải tạo hệ thống giao thông nằm trong mạng lưới giao thông của Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) nhằm tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế tại các tỉnh bắc Lào.