HAP: Ngày đăng ký tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2009

Gốc
Sở Giao dịch CK Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Hapaca (mã CK: HAP) như sau:

Tin nóng

Tin mới