Diễn biến giá cổ phiếu HAP trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP-HSX) thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư tài chính Hapaco.

Theo đó, HAP sẽ thực hiện chuyển nhượng 65% vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư tài chính Hapaco và công ty cũng chưa công bố giá chuyển nhượng.

Sau khi chuyển nhượng, HAP chỉ còn sở hữu 35% vốn điều lệ của Công ty TNHH đầu tư tài chính Hapaco và Công ty TNHH đầu tư tài chính Hapaco không còn là Công ty con của HAP.

Theo bái cáo tài chính công ty mẹ trong quý 3/2011, doanh thu hoạt động tài chính đạt 5,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ 1,6 tỷ đồng; lợi nhuận khác đạt 1,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 124,8 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của Công ty mẹ đạt 4,6 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ 4,7 tỷ đồng; lợi nhuận khác đạt 7,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2011, tiền và các khoản tương đương tiền của HAP đạt 5,6 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với ngày 1/1/2011 (3,6 tỷ đồng); các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 43,8 tỷ đồng từ ngày 1/1/2011 xuống còn 6,8 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính dài hạn từ 393,3 tỷ đồng hồi đầu năm tăng lên 403,5 tỷ đồng trong đó dự phòng giảm giá là 37,4 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 582,6 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 30/9, Công ty TNHH đầu tư tài chính Hapaco có vốn điều lệ 100 tỷ đồng và do HAP sở hữu 100% vốn điều lệ. Hoạt động kinh doanh chính là đầu tư chứng khoán.