Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hậu Giang: Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống

Trong ngày 5 - 6/5, Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Văn Huyến nhấn mạnh: Việc triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng…

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt 3 chuyên đề trong các Văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các chuyên đề được triển khai tại hội nghị, gồm: Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia; Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Nguồn ảnh: Báo Hậu Giang

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu yêu cầu: Để tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy đảng cần tổ chức tốt việc học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng bộ. Sau hội nghị này, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội, có sự thống nhất với nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ./.

Thụy Anh (tổng hợp)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/hau-giang-som-dua-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-di-vao-cuoc-song-5956