(Vietstock) – Đó là nhận định của ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra sáng 17/04. Nhận định này đã làm đa số cổ đông tham dự phấn khởi và tin tưởng vào khả năng phát triển trong thời gian tới của công ty.

Thời gian qua, nhiều dự án do HBC thi công đều có chất lượng tốt, tạo được nhiều uy tín trên thị trường. Đại hội đã thống nhất với tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010 với doanh thu thuần đạt 2,100 tỷ đồng, tăng 19% so với 2009; lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồngi , tăng gần gấp đôi so với thực hiện của năm 2009, và cổ tức ổn định ở mức 30%. Về kế hoạch dài hạn, HBC đề ra phương hướng phát triển từ năm 2011 đến 2013 với các chỉ tiêu tăng trưởng bình quân trên 20%/năm. Cụ thể: Báo cáo tại Đại hội, ông Liên cho biết trong năm 2009, tổng tài sản của HBC tăng 16.6% so với năm 2008 lên 1,355 tỷ đồng; doanh thu thuần đạt 1,763 tỷ đồng, vượt 30.6% kế hoạch và tăng153% so với năm 2008. Lợi nhuận sau thuế 49.18 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch và tăng đột biến 496% so với năm 2008. Cũng tại Đại hội, ông Hải cho biết, ước lợi nhuận sau thuế quý 1 vừa qua của HBC đạt 25 tỷ đồng, bằng 26.3% kế hoạch năm. Ông Hải khẳng định chính cơ chế quản lý tập trung đã giúp lợi nhuận của HBC gia tăng đáng kể trong 3 năm qua mặc dù cơ chế này vẫn có một số nhược điểm nhất định. Với mức lợi nhuận sau thuế 2009, công ty sẽ trích lập Quỹ đầu tư phát triển 6.9 tỷ đồng, Quỹ dự phòng tài chính 2,3 tỷ đồng, Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.6 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty chia cổ tức 22%; trong đó 12% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu với tổng giá trị 32 tỷ đồng. Nhằm thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, năm 2010 HBC phát hành 200,000 quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với giá bằng mệnh giá.