SGDCK Hà Nội chính thức ra quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu cho CTCP Bê tông Hòa Cầm – Intimex với một số nội dung cơ bản như sau:

- Mã chứng khoán: HCC - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) - Khối lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 324.560 cổ phiếu - Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 3.245.600 đồng