Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch trái phiếu đô thị HCMA0407 như sau: