Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà TP.HCM (HDBank) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2008 như sau: