HĐND huyện Thạch Thành chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Thạch Thành đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Xuân Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thành, cho biết: Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện Thạch Thành đã đưa ra quan điểm chỉ đạo là chú trọng thực hiện tốt công tác nhân sự; nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; tăng cường hoạt động giám sát đối với việc thực hiện nghị quyết của HĐND; đẩy mạnh việc phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và cơ quan có liên quan.

Trước tiên, công tác nhân sự được huyện đặc biệt chú trọng. Tại cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI đã được bầu đủ về số lượng (35 đại biểu) và cơ cấu theo dự kiến. Số lượng đại biểu có trình độ đại học, sau đại học; đại biểu hoạt động chuyên trách; đại biểu khối Đảng, đoàn thể tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Đây là điều kiện thuận lợi để HĐND huyện thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là người đại diện cho cử tri; tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu.

Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng, trước mỗi kỳ họp Thường trực HĐND huyện chủ trì làm việc với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các ban HĐND huyện và các ngành liên quan thống nhất dự kiến nội dung, chương trình và các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 5 kỳ họp (3 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp chuyên đề); ban hành 56 nghị quyết, trong đó có 17 nghị quyết về công tác nhân sự; 19 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện và 20 nghị quyết khác về các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Tại mỗi kỳ họp, các đại biểu tích cực tham gia ý kiến, thảo luận, cụ thể hóa chủ trương của tỉnh, huyện, góp phần giúp HĐND huyện có những quyết nghị đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Một trong những nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND là công tác giám sát được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề và nhiều cuộc giám sát thường xuyên, đột xuất về những vấn đề được nhiều cử tri, đại biểu quan tâm, tập trung vào các nội dung: Việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản; việc thực hiện chuyển nguồn ngân sách cấp huyện; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; việc quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2020–2021; tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về việc thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị tại các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2021... Trong hoạt động giám sát, các đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng với cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Qua các cuộc giám sát đã kịp thời phát hiện, kiến nghị với các cơ quan chức năng khắc phục những hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Việc tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức theo phương châm gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân, hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của Nhân dân. Đại biểu HĐND đã dành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng. Các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri. Công tác tiếp công dân đã được chú trọng, các đại biểu HĐND huyện đã bám sát theo lịch tiếp công dân, hàng tháng chủ động sắp xếp thời gian, phối hợp với thường trực HĐND, UBND xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử tiếp công dân tại trụ sở xã, thị trấn, thu thập ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho công dân. UBND huyện đã phân công các phòng, ngành, các xã, thị trấn, đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND huyện ý kiến, kiến nghị và kế hoạch thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện trong thời gian tới. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho HĐND huyện có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của các đại biểu HĐND, thu hút sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và tăng cường niềm tin của cử tri, của Nhân dân đối với người đại biểu dân cử...

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thời gian tới, huyện Thạch Thành tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của HĐND; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND; đổi mới, nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt công tác giám sát, các cuộc giám sát chuyên đề và giám sát tại các kỳ họp; cải tiến phương thức hoạt động của thường trực, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan, đồng thời tăng cường các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND.

Bài và ảnh: Hoài Linh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/hdnd-huyen-thach-thanh-chu-trong-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hoat-dong/161948.htm