HĐND thành phố thảo luận tổ sôi nổi, trách nhiệm

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 5/7, đại biểu HĐND thành phố chia 5 tổ thảo luận về 4 nội dung lớn.

HanoiTV

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/hdnd-thanh-pho-thao-luan-to-soi-noi-trach-nhiem-d202402.html