(AutoNet)- Những nghiên cứu khách hàng của Ford cho thấy: công nghệ an toàn là mối quan tâm thứ hai của các khách hàng sau mức tiêu thụ nhiên liệu.