TT - Người bị xác định là thiếu máu hay xây xẩm mặt mày mặc dù có giấy hẹn đi hiến máu hay hiến tiểu cầu cũng không nên đi.