Hiệu lực lãnh đạo nhìn từ vai trò cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tại Thái Nguyên

Gốc
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ), các cấp ủy thuộc Ðảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các loại hình TCCSÐ. Gắn liền với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đồng bộ công tác Xây dựng Ðảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả…

Ðại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra dự án Khu đô thị Việt Hàn tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Ảnh: MAI ANH

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ), các cấp ủy thuộc Ðảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các loại hình TCCSÐ. Gắn liền với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đồng bộ công tác Xây dựng Ðảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả…

Cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chi bộ thôn Trại Cang, xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên là chi bộ ghép gồm 41 đảng viên, lãnh đạo hai xóm Trại Cang và Tân Cương. Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy các cấp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các TCCSÐ trong xã đã thực hiện nghiêm chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng. Chi bộ Trại Cang duy trì lịch sinh hoạt vào chiều chủ nhật tuần thứ ba hằng tháng. Về nâng cao hiệu quả lãnh đạo của chi bộ, Bí thư Ðảng ủy xã Vạn Phái Nguyễn Văn Lâm trao đổi, nâng cao vai trò chi ủy trong chuẩn bị nội dung, xây dựng nghị quyết lãnh đạo, cần phát huy tính gương mẫu của cấp ủy viên, đảng viên lâu năm. Chi bộ Trại Cang, từ chi bộ còn hạn chế, đã vươn lên mạnh mẽ, đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục.

Thực tế ghi nhận, nhiều năm liền các cấp ủy thuộc Ðảng bộ tỉnh Thái Nguyên coi trọng quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Ðảng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành, triển khai Ðề án 06 (giai đoạn 2016-2020) với các mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quá trình này, Ðảng bộ hướng mạnh vào nội dung nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng; lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên; về trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy và chi bộ. Các TCCSÐ gắn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSÐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung này luôn được gắn liền việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, tạo nguồn phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, theo như Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên Dương Xuân Hùng trao đổi.

Qua khảo sát, đánh giá các đảng bộ huyện Võ Nhai, thị xã Phổ Yên, TP Thái Nguyên cho thấy, trình độ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống, điều hành các buổi sinh hoạt chi bộ của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt thực hiện nghiêm túc; đề cao tự phê bình và phê bình, củng cố sự đoàn kết. Nhiều đảng bộ chỉ đạo chi bộ sinh hoạt chuyên đề, theo hướng chọn nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để lãnh đạo; nhiều vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng đặc biệt quan tâm như việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các giải pháp xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý và phân công công tác cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm nâng cao vai trò, hiệu lực lãnh đạo của chi bộ.

Thực tế đó đã giúp cấp ủy các cấp xác định rõ nguyên nhân cơ bản của những khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng cấp mình, nắm bắt được các phát sinh khi thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đề ra biện pháp cụ thể phù hợp thực tiễn. Nhiều năm liền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chi bộ đã xây dựng các chuyên đề riêng phù hợp, thống nhất với chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và xuất phát từ nhiệm vụ phát sinh của cơ quan, đơn vị. Công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, chi bộ được nâng lên. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tương đối tốt; đảng viên có trách nhiệm hơn trong tham gia phát biểu ý kiến, tham luận, thảo luận tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại.

Kiện toàn, phát huy hạt nhân lãnh đạo

Có thể thấy, việc xây dựng, củng cố TCCSÐ ở Ðảng bộ tỉnh Thái Nguyên là quá trình tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị; củng cố cơ sở đảng yếu kém. Một nội dung quan trọng là các cấp ủy đã lãnh đạo hiệu quả việc củng cố, kiện toàn mô hình TCCSÐ gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ. Cụ thể đối với khối các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, TCCSÐ được kiện toàn, sắp xếp bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn liền khắc phục tình trạng các tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trực thuộc nhiều đầu mối và cấp trên khác nhau. Qua sắp xếp, giảm bớt được đầu mối TCCSÐ trực thuộc đảng bộ cấp huyện.

Ðối với loại hình TCCSÐ trong doanh nghiệp, cấp ủy đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo trong doanh nghiệp. Vấn đề được tập trung là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo quy định; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới; xác định rõ mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, ban giám đốc và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp theo quy định của Ðiều lệ Ðảng.

Cấp xã, phường, thị trấn toàn tỉnh tiếp tục thực hiện việc sắp xếp các chi bộ đảng gắn với xóm, tổ dân phố, đồng bộ với các tổ chức chính quyền, các đoàn thể quần chúng trên địa bàn. Quá trình hợp nhất các xóm, tổ dân phố theo quy định trên địa bàn TP Thái Nguyên, các huyện Ðồng Hỷ, Ðại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, toàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập 232 xóm, tổ dân phố để thành lập 103 xóm, tổ dân phố mới. Sau khi sáp nhập giảm 129 xóm, tổ dân phố; gắn liền kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Trung ương…

Tăng cường kỷ cương kỷ luật Ðảng, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Ðảng các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 313 tổ chức đảng và 96 đảng viên, trong đó có 58 cấp ủy viên, thi hành kỷ luật đối với ba tổ chức đảng và 101 đảng viên, chủ yếu do vi phạm về quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức lối sống. Với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, giai đoạn 2016 - 2020, hằng năm tỷ lệ phát triển đảng viên mới của đảng bộ tỉnh trung bình đạt 3,8%; có hơn 90% số TCCSÐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và hơn 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhằm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành và triển khai các chương trình, đề án về công tác xây dựng Ðảng với mục tiêu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao đổi, toàn Ðảng bộ tiếp tục mục tiêu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương. Ðồng thời, Tỉnh ủy ban hành, triển khai đề án "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021 - 2025"; "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"… Theo đó, Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, bí thư các đảng bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hướng mạnh vào các nhiệm vụ, mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSÐ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ.

LÊ MẬU LÂM và THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hieu-luc-lanh-dao-nhin-tu-vai-tro-cap-uy-to-chuc-co-so-dang-tai-thai-nguyen-640452/