Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Như Xuân

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Như Xuân

Những năm qua, huyện Như Xuân đã đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây...

15 liên quan

Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao ở huyện Thạch Thành

Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao ở huyện Thạch Thành

Nhằm tăng năng suất và sản lượng trên đơn vị diện tích, trong những năm qua, huyện Thạch Thành đã đẩy mạnh...

15 liên quan

Huyện Nông Cống thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu nông nghiệp

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từ năm 2016 đến nay, sản xuất nông nghiệp, nhất là cơ cấu cây trồng,...

15 liên quan

Xã Dân Lý nâng cao hiệu quả kinh tế trong phát triển nông nghiệp

Xác định phát triển nông nghiệp là hướng đi chính trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho các hộ dân...

15 liên quan

Huyện Thạch Thành phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị kinh tế

Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, từ năm 2016 đến nay, huyện Thạch Thành tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng,...

15 liên quan

Khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng khu vực miền núi

Khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng khu vực miền núi

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng được tỉnh định hướng dựa trên nguyên tắc sau chuyển đổi phải có giá trị kinh tế...

15 liên quan

Tái cơ cấu để nâng cao thu nhập cho nhà nông

Mục tiêu của ngành nông nghiệp không chỉ dừng lại ở giá trị sản xuất 450 triệu đồng/ha/năm, mà phải đạt từ...

15 liên quan

Quảng Ngãi: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Sau 3 năm (2013-2016) triển khai thực hiện Đề án 'Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị...

15 liên quan

Thích ứng biến đổi khí hậu ở ĐBSCL - Tái cơ cấu nông nghiệp

Để đối phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã từng bước chuyển...

15 liên quan