GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố; các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường quản lý dạy học thêm và dạy học 2 buổi/ngày.

Hieu truong chiu trach nhiem toan dien ve to chuc day hoc them trong truong - Anh 1

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường đúng quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND, Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường và chịu trách nhiệm với cơ quan quản lí cấp trên về quản lí, giám sát giáo viên của đơn vị mình tham gia dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; kiên quyết xử lí nghiêm các trường hợp dạy thêm, học thêm không đúng quy định theo thẩm quyền.

Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập tham gia dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường phải thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm; chịu sự quản lí, giám sát của thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập;

Lưu ý việc giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường không được dạy học sinh các lớp chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng quản lí trực tiếp (danh sách học sinh các lớp chính khóa tham gia học thêm đã được thủ trưởng quản lý trực tiếp cho phép phải được lưu trữ trong hồ sơ của cơ sở dạy thêm).

Các cơ sở giáo dục công lập tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phải thực hiện theo đúng qui định tại văn bản số 7291/BGDĐT-GDTrH. Nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm đối với học sinh học 2 buổi/ngày và học sinh tiểu học, trừ trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục, thể thao và rèn luyện kỹ năng sống...

Các đơn vị, cơ sở, cá nhân chỉ được tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày khi được các cấp có thẩm quyền cấp phép theo qui định.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT tăng cường công tác quản lí dạy thêm, học thêm đối với các cấp học được phân cấp; Trưởng phòng GD&ĐT có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xử lí việc chấp hành qui định dạy thêm, học thêm theo thẩm quyền trên địa bàn.