Cuộc cách mạng của sức mạnh toàn dân tộc

Cuộc cách mạng của sức mạnh toàn dân tộc

Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã để lại nhiều bài học lịch sử quý giá. Phân tích...

21 liên quan

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vượt thời gian

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vượt thời gian

Sáng 28-8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch...

21 liên quan

Đoàn kết quốc tế theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, nhân dân và dân tộc ta hệ thống...

21 liên quan

Mãi tỏa sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám!

Những ngày này, 73 năm về trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Ðảng, nhân dân ta từ bắc chí nam,...

21 liên quan

Tư tưởng phát triển kinh tế trong Di chúc của Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ quan điểm của Người về việc phục hồi, phát triển các ngành kinh...

21 liên quan

Tư tưởng đoàn kết quốc tế trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 45 năm, trước lúc ra đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam bản Di chúc lịch sử....

21 liên quan