Trong trường hợp chậm trả nợ nhưng có lý do chính đáng, người vay vốn làm ăn được dãn nợ, khoanh nợ Năm 2009, TPHCM bắt đầu thực hiện chuẩn nghèo mới: 12 triệu đồng/người/năm