(PLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 18 sửa đổi, bổ sung quyết định 62/2004/QĐ-TTg về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Theo đó, hộ gia đình định cư tại khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt quy chuẩn, chưa đảm bảo vệ sinh, có nhu cầu vay vốn để để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã sử dụng nhiều năm, bị hư hỏng, xuống cấp thì được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Mức vốn cho vay đối với mỗi loại công trình tối đa là 6 triệu đồng/hộ. Thời hạn cho vay được quy định căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay và thời hạn thu hồi vốn của chương trình, dự án có tính đến khả năng trả nợ của người vay. Trường hợp người vay chưa trả được nợ đúng kỳ hạn đã cam kết do nguyên nhân khách quan, được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ.

Thời hạn cho vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn do Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quy định. Lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Trong thời gian chưa trả hết nợ, hộ dân không được tự động bán, chuyện nhượng hoặc cầm cố công trình. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-5.

ĐL