Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số nghèo

Gốc
Tôi là người dân tộc Hà Nhì, thuộc hộ nghèo. Xin hỏi tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở theo quy định của Nhà nước không và được hỗ trợ như thế nào?

Ông Hoàng Chu Pồ (bản Tả Ló San, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên)

Ông Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc trả lời:

Theo Quyết định số 134/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24.12.2012 về việc hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, thì ông sẽ nằm trong diện được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất. Điều 2 của Quyết định số 134/2004/QĐ - TTg có quy định như sau:

Đối với đất sản xuất:

- Mức giao đất sản xuất tối thiểu một hộ là 0,5ha đất nương, rẫy hoặc 0,25ha đất ruộng lúa nước một vụ hoặc 0,15ha đất ruộng lúa nước 2 vụ. Căn cứ quỹ đất cụ thể của từng địa phương, khả năng lao động và số nhân khẩu của từng hộ và khả năng của ngân sách địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, quyết định giao đất sản xuất cho hộ đồng bào với mức cao hơn.

Đối với đất ở:

- Mức giao diện tích đất ở tối thiểu 200m2 cho mỗi hộ đồng bào sống ở nông thôn. Căn cứ quỹ đất ở và khả năng ngân sách của địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét quyết định giao đất ở cho hộ đồng bào với mức cao hơn.

- Việc hỗ trợ đất sản xuất và đất ở đối với hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo do đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nhà nước sẽ có chính sách riêng.

Về nhà ở:

- Đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại chỗ (kể cả đồng bào dân tộc Khmer) hiện chưa có nhà ở hoặc nhà ở quá tạm bợ và đã hư hỏng, dột nát thì thực hiện phương châm: Nhân dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ và cộng đồng giúp đỡ.

- Ngân sách trung ương hỗ trợ với mức 5 triệu đồng/hộ để làm nhà ở. Căn cứ tình hình và khả năng ngân sách, các địa phương hỗ trợ thêm và huy động sự giúp đỡ của cộng đồng.

- Đối với các địa phương có rừng, có quy hoạch, kế hoạch khai thác gỗ hàng năm được duyệt thì cho phép ủy ban nhân dân cấp tỉnh được khai thác gỗ theo quy định để hỗ trợ đồng bào làm nhà ở.

P.V

Tin nóng

Tin mới