Hỗ trợ địa chỉ tin cậy cộng đồng năm 2021

Gốc
Sở VH-TTDL đã có văn bản gửi phòng văn hóa - thông tin (VH-TT) các huyện, thành phố về việc hỗ trợ địa chỉ tin cậy cộng đồng và thu thập số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở năm 2021.

Đối với hỗ trợ địa chỉ tin cậy cộng đồng, mỗi huyện, thành phố được hỗ trợ 9 địa chỉ tin cậy hoạt động tiêu biểu năm 2021 do phòng VH-TT lựa chọn, lập danh sách. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình được cấp năm 2021 với tổng số tiền là 49,5 triệu đồng.

Việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện trên nền tảng phần mềm trực tuyến http://giadinhdongnai.gov.vn. Phòng VH-TT các huyện, thành phố gửi báo cáo tổng hợp thông tin, số liệu định kỳ 6 tháng (trước ngày 10-7) và 1 năm (trước ngày 10-12) theo quy định.

Cán bộ thu thập, tổng hợp ở cấp huyện do lãnh đạo phòng VH-TT và cán bộ phụ trách công tác gia đình thực hiện. Với cấp xã, phường, thị trấn do cán bộ phụ trách công tác gia đình - trẻ em và công chức văn hóa xã hội chịu trách nhiệm.

My Ny

Nguồn Đồng Nai http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202102/ho-tro-dia-chi-tin-cay-cong-dong-nam-2021-3044750/